VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ETK s.r.o.
Skřivánčí 9a
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

1. Všeobecné informace, platnost

1.1 Následující všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na veškeré právní úkony, služby a činnosti společnosti ETK s.r.o. (dále jen „společnost“) a jejich zaměstnance, výkonné pracovníky a jiné
pověřené osoby (dále jen „personál“) s klientem nebo zadavatelem nebo vůči nim (dále jen „zákazník“).

1.2 Podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi podmínkami nebo se od nich odchylují v náš neprospěch, jsou neplatné, pokud společnost s jejich platností výslovně písemně nesouhlasila. Naše VOP se použijí i v případě, že bezvýhradně přijmeme žádost zákazníka o uzavření smlouvy nebo její plnění, ačkoliv jsme si vědomi podmínek zákazníka, které jsou v rozporu s našimi podmínkami nebo se od nich odchylují.

1.3 Naše VOP se vztahují i na všechny budoucí právní úkony se zákazníkem.

1.4 Nebyly uzavřeny žádné ústní vedlejší dohody. Změny a dodatky VOP a všechny ostatní dohody uzavřené mezi společností a zákazníkem za účelem realizace smlouvy musí být vyhotoveny v textové podobě.

1.5 Všechny objednávky zadané zákazníkem se stávají právně závaznými až po našem písemném a elektronickém potvrzení.

2. Dodání, převzetí rizika

2.1 Náklady na dopravu a balení nese zákazník, pokud v nabídce není uvedeno jinak.

2.2 V případě výkresů, odhadů nákladů a podobných dokumentů pro námi vyrobené nástroje a formy pro zakázku si v každém případě vyhrazujeme neomezené vlastnické právo a právo nakládat s nimi.

2.3 Uvedená dodací lhůta nezačne běžet dříve než v den, kdy je objednávka zcela jasná. Pokud má zákazník poskytnout technickou dokumentaci, materiál, pomocný materiál nebo nástroje nebo má být uhrazena záloha, je jejich převzetí námi rozhodující pro začátek dodací lhůty.

2.4 Uvedené dodací lhůty jsou přibližné, a proto nezávazné.

2.5 V případě, že společnost ručí pouze za dodání, přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození na zákazníka, jakmile je výrobek předán dopravci. Pokud je společnost odpovědná za montáž nebo sestavení výrobku, přechází riziko náhodné ztráty nebo poškození na zákazníka okamžikem převzetí takového plnění a uplynutím lhůty stanovené zákazníkem pro převzetí, v druhém případě za předpokladu, že je zákazník povinen takové plnění převzít. Pokud dojde ke zpoždění dodávky, montáže nebo sestavení výrobku na žádost zákazníka nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zákazník, nese zákazník riziko náhodné ztráty nebo poškození po dobu takového zpoždění.

2.6 Zákazník je povinen bez zbytečného dokladu písemně oznámit společnosti jakoukoli zjevnou vadu dodávek, kterou společnost zjistí při jejich převzetí, nejpozději však do 10 dnů po převzetí dodávky zákazníkem, jinak je uplatnění záručních nároků vyloučeno.

2.7 Nepředvídatelné, neodvratitelné události nebo události, za které neneseme odpovědnost (např. vyšší moc, stávky nebo výluky, provozní poruchy, potíže při zásobování materiálem nebo energií, zpoždění v dopravě, nedostatek pracovních sil, energie nebo surovin, opatření veřejných orgánů, jakož i potíže při získávání povolení, zejména dovozních a vývozních licencí, prodlužují dodací lhůtu o dobu trvání poruchy a jejích následků. To platí i v případě, že se překážky vyskytnou u našich dodavatelů nebo během existujícího zpoždění. Pokud překážka nemá pouze dočasné trvání, jsou obě smluvní strany oprávněny od smlouvy odstoupit. Nároky na náhradu škody jsou v těchto případech vyloučeny.

2.8 Společnost si vyhrazuje právo na dílčí dodávky za předpokladu, že tyto dílčí dodávky jsou pro zákazníka přiměřené. Každá dílčí dodávka bude fakturována zvlášť.

3. Technická kritéria, odmítnutí záruky

3.1 Pokud používání výrobku vyžaduje odbornou montáž kvalifikovanou osobou, zákazník se zavazuje zajistit:

3.1.1 že poskytl a neprodleně poskytne veškeré informace přiměřeně nezbytné k tomu, aby společnost mohla (I) posoudit požadavky na plnění a (II) plnit smlouvu, a že tyto informace jsou úplné a přesné;

3.1.2 že všechny obchodní prostory, tovární zařízení, technická podpora, všechny náhradní díly, související stroje a vstupy potřebné pro vývoj, konstrukci, montáž, testování a používání výrobků jsou připraveny ke svému účelu a jsou v dobrém technickém stavu;

3.1.3 že bude se společností plně spolupracovat při vývoji, konstrukci, montáži, testování a používání výrobku;

3.1.4 že bude výrobky používat pouze k určenému účelu a v souladu s informacemi o produktu a že v žádném případě nebude používat nevhodné náhradní díly, připojovat nevhodné stroje, provádět nevhodnou údržbu nebo opravy nebo používat výrobky tak, aby se staly nebezpečnými. Jakékoli vady výrobku vzniklé v důsledku takového porušení zbavují společnost veškerých záručních závazků týkajících se kvality výrobků.

3.2 V souladu se zákonnými ustanoveními je zákazník rovněž povinen uhradit společnosti veškeré náklady, výdaje a ztráty, které společnosti vzniknou v důsledku nebo porušením těchto závazků.

4. Výkresy

4.1 Veškeré specifikace, návrhy a výkresy (dále jen „návrhy“) jsou vypracovány v dobré víře, jsou pouze přibližné a nejsou závazné v podrobnostech, pokud zákazník písemně neuvedl přesnou specifikaci, na kterou se spoléhá, a společnost je oprávněna se od takové specifikace odchýlit a/nebo opravit chyby a opomenutí za předpokladu, že výrobky budou i nadále v souladu se smlouvou.

4.2 Návrhy (včetně všech autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví) jsou ve vztahu mezi stranami majetkem společnosti a zákazník není oprávněn používat návrhy k jiným účelům, než je účel smlouvy.

4.3 Veškeré vynálezy, úpravy, zlepšení, postupy nebo know-how týkající se výrobků, které byly vytvořeny nebo získány v průběhu plnění smlouvy, náleží výhradně společnosti.

4.4 Žádná ze stran nesmí prozradit důvěrné informace nebo obchodní tajemství druhé strany třetím stranám nebo je použít pro vlastní účely.

4.5 Každá strana se zavazuje zajistit, že získá nebo bude vlastnit práva duševního vlastnictví potřebná ke splnění smluvních závazků, a bude neprodleně informovat druhou stranu o jakémkoli zjištěném porušení práv duševního vlastnictví.

5 Ceny, platební podmínky

5.1 Všechny faktury jsou splatné v eurech nebo jiné volně směnitelné měně do 14 dnů ode dne vystavení faktury („den splatnosti“), pokud není dohodnuto jinak, a bez jakýchkoli srážek z důvodu zadržovacích práv nebo práva na započtení, na která může mít zákazník nárok (pokud nejsou protipohledávky zákazníka nesporné nebo o nich nebylo pravomocně rozhodnuto). Společnost si vyhrazuje právo požadovat od zákazníka nebo jeho jménem úplnou nebo částečnou platbu nebo poskytnutí odpovídající jistoty nebo záruky před zahájením plnění smlouvy, pokud to společnost považuje za nezbytné a pokud není dohodnuto jinak. Společnost je oprávněna kdykoli přezkoumat podmínky úvěrového limitu poskytnutého zákazníkovi a na základě písemného oznámení zákazníkovi jej zvýšit nebo snížit. Společnost může podle svého uvážení přijmout platbu za produkty předem v hotovosti nebo platbu v hotovosti se stanovenými zálohami. Aniž jsou dotčena ostatní práva společnosti, je společnost oprávněna na základě písemného oznámení zákazníkovi kdykoli požadovat okamžitou úhradu všech dlužných částek za všechny dodané produkty, a to v souladu s individuálními dohodami stran. Pro účely této smlouvy se „volně směnitelnou měnou“ rozumí měna, se kterou se ve velké míře obchoduje na mezinárodních devízových trzích a která se používá pro mezinárodní transakce.

5.2 Uvedené ceny se rozumí ze závodu (EXW) společnosti, bez obalu a daně z obratu nebo jiných daní (pokud není uvedeno jinak).

5.3 Pokud nebyly ceny mezi společností a zákazníkem výslovně dohodnuty, platí ceníkové ceny společnosti platné v době objednávky.

5.4 V případě, že montáž nebo instalaci produktu zajišťuje společnost, nese zákazník kromě sjednané odměny také všechny nezbytné vedlejší náklady a náklady na přepravu nářadí a osobních zavazadel, jakož i denní náklady, pokud není dohodnuto jinak.

5.5 Společnost může účtovat úrok ve výši 8 % p.a. nad základní sazbu za všechny dosud nezaplacené částky (opožděné platby).

5.6 Pokud se společnost po uzavření smlouvy dozví o riziku neschopnosti zákazníka plnit, je oprávněna uskutečnit všechny zbývající dodávky pouze proti záloze nebo poskytnutí jistoty. Pokud zálohy nebo jistoty nebyly poskytnuty ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty poskytnuté společností, může společnost zcela nebo zčásti odstoupit od jednotlivých nebo všech dotčených smluv se zákazníkem bez ohledu na svá další práva. Společnost může uplatňovat svá další práva.

5.7 V případě ukončení smlouvy podle článku 8 níže dává tímto zákazník společnosti neodvolatelný souhlas (v rozsahu, v jakém je to pro zákazníka možné) ke vstupu do prostor zákazníka za účelem zpětného převzetí produktů.

6. Záruka

6.1 V případě zjevných vad musí být oznámení o vadách učiněno ihned po obdržení zboží a vadné zboží musí být přiloženo.

6.2 Oznámení o vadách způsobených skrytými vadami musí být učiněno bezprostředně po jejich zjištění a vadné zboží k němu musí být přiloženo.

6.3 Naše záruční doba končí 24 měsíců od data vystavení faktury, pokud není v záručním listu uvedeno jinak.

6.4 Naše záruční doba a veškeré poskytnuté záruky končí,

6.4.1 pokud není protiprůsaková vložka s příslušenstvím správně nainstalována v souladu s platnými montážními pokyny a příslušnými předpisy kvalifikovanou a schválenou odbornou firmou,

6.4.2 v případě poškození v důsledku nesprávného provozu protiprůsakové vložky včetně příslušenství,

6.4.3 pokud objednavatel nebo třetí strany provedou na produktech úpravy nebo opravy bez našeho souhladu,

6.4.4 pokud nám na naši žádost nebudou zaslány reklamované díly a/nebo nám nebude poskytnuta možnost prohlídky poškození na jednotce.

6.5 V případě včasného a oprávněného oznámení vady má zákazník právo požadovat, abychom reklamované zboží vzali zpět a provedli odpovídající náhradní dodávku. Podle našeho uvážení můžeme reklamované zboží také opravit. Ve všech případech budou vyměněny pouze ty díly, které vykazují vadu materiálu nebo zpracování.

6.6 Další záruční nároky, zejména nároky na úhradu na montáž a dalších nákladů vynaložených třetími stranami, jsou vyloučeny. Další nároky na záruku jsou vyloučeny, pokud nechybí námi písemně zaručená kvalita věci. Vyloučení se vztahuje jak na škody, které nebyly způsobeny na samotném předmětu dodávky, tak na škody způsobené původní omezenou vadou menší hodnoty na části předmětu dodávky po přechodu rizika, a to bez ohledu na to, zda jsou uplatněny v rámci smluvních nebo deliktních nároků.

6.7 Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním nebo přirozeným opotřebením.

7. Omezení odpovědnosti za škodu

7.1 S výhradou ustanovení bodu 7.2 je zákonná odpovědnost za škodu omezena takto:

I. V případě škody způsobené mírně nedbalostním porušením podstatných povinností vyplývajících ze smluvního závazku je odpovědnost společnosti omezena na výši škody obvykle předvídatelné v době uzavření smlouvy.

II. Společnost neručí za škody způsobené mírně nedbalostním porušením podstatných povinností vyplývajících ze smluvního závazku.

7.2 Žádné ustanovení těchto prodejních podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti v případech povinné zákonné odpovědnosti, např. podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, nebo v případech úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností, újmy na životě, zdraví nebo v případě převzetí záruky.

7.3 Žádná ze stran neodpovídá druhé straně za porušení povinností v důsledku okolností, které jsou mimo kontrolu stran a za které porušující strana není odpovědná (například vyšší moc, válka, nepokoje nebo přírodní katastrofy), a to bez ohledu na opačná ustanovení těchto prodejních podmínek.

7.4 Zákazník odškodní společnost za všechny žaloby, nároky, náklady, poplatky, škody, ztráty a výdaje, kterým je společnost vystavena nebo které utrpí, pokud společnost není odpovědná za jejich vznik a/nebo za které společnost odpovídá třetí straně v důsledku (I) pokynů zákazníka; (II) prodlení zákazníka s převzetím dodávky nebo jakéhokoli jiného jednání, opomenutí nebo neplnění povinností ze strany zákazníka nebo jeho zástupců, zaměstnanců nebo pracovníků v rozsahu, v jakém je zákazník odpovědný za jejich jednání, nebo (III) zaviněného porušení smlouvy ze strany zákazníka.

7.5 Zákazník odškodní společnost za veškeré náklady, nároky, ztráty, výdaje a škody, které společnosti vzniknou nebo za které je odpovědná jakékoli třetí straně z důvodu porušení nebo údajného porušení jakéhokoli patentu, ochranné známky, autorského práva, práva k průmyslovému vzoru nebo jiného práva průmyslového vlastnictví, pokud k porušení došlo z důvodu dovozu, výroby nebo prodeje výrobků vyrobených podle specifikací nebo v souladu se specifickými požadavky zákazníka.

8. Výpověď a odstoupení od smlouvy

8.1 Pokud byly produkty vyrobeny podle zvláštních požadavků zákazníka nebo odpovídajícím způsobem upraveny, je zákazník oprávněn smlouvu vypovědět („výpověď“); v takovém případě je však zákazník povinen zaplatit dohodnutou odměnu sníženou o náklady, které společnost v důsledku výpovědi ušetřila.

8.2 Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud kdykoli v době, kdy smluvní cena nebyla v plné výši zaplacena (bez ohledu na to, zda je pohledávka na zaplacení již splatná či nikoli), je podán návrh na zahájení likvidačního řízení ve vztahu k zákazníkovi nebo v případě platební neschopnosti zákazníka nebo jmenování likvidátora podniku zákazníka.

9. Výhrada vlastnického práva

9.1 Společnost si ponechává vlastnictví dodávky až do úplného zaplacení kupní ceny a všech vedlejších pohledávek. Vlastnické právo a riziko ztráty přechází na zákazníka okamžikem úplné platby a dodání avšak v případě dodání před úplnou platbou vázne na produktech zástavní právo, dokud společnost neobdrží celou kupní cenu. Až do úplného zaplacení kupní ceny produktů je zákazník povinen výrobky vždy komplexně pojistit proti ztrátě nebo poškození v důsledku nehody, požáru, krádeže a proti dalším rizikům, která obvykle přebírají pojišťovny v souvislosti s podnikáním provozovaným zákazníkem, a to nejméně na částku rovnající se časově nesplacenému zůstatku. Na žádost společnosti je zákazník povinen předložit doklad o existenci takového pojištění a postoupit společnosti veškeré nároky z tohoto pojištění. Zákazník se dále zavazuje, že nebude používat žádné výrobky, které jsou dosud ve vlastnictví společnosti, jako zástavu.

9.2 V případě reklamace nebo uplatnění práv třetích osob ke zboží ve vlastnictví společnosti je zákazník povinen společnost neprodleně informovat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy mezi ETK a zákazníkem se řídí výhradně právem České republiky. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 se na tuto smlouvu nevztahuje.

10.2 Místem plnění našich služeb a služeb zákazníka je Jablonec nad Nisou.

10.3 Místem soudní příslušnosti pro všechny smlouvy je Jablonec nad Nisou.

10.4 Pokud bude některé z ustanovení nebo část ustanovení těchto prodejních podmínek shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle platných právních předpisů, bude toto ustanovení nebo příslušná část ustanovení – v rozsahu, jakém je lze oddělit od ostatních ustanovení – z prodejních podmínek vyloučena. Zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím není dotčena.

10.5 Změny a úpravy smlouvy jsou účinné a vymahatelné pouze tehdy, jsou-li provedeny písemně a podepsány zákazníkem a společností.

10.6 Zákazník nesmí postoupit, nahradit nebo jinak převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti; jakýkoli pokus o takový převod je neplatný.

Verze: září 2021


ETK Foam

POZEMNÍ
HOKEJ

POZEMNÍ
HOKEJ

POZEMNÍ
HOKEJ

KANOISTIKA